Izsledki raziskave Javni sektor

V Slovenskem društvu za odnose z javnostmi smo ocenili, da je čas za ponovno obuditev delovanja Sekcije komunikatorjev v javnem sektorju. Pred odločitvijo o formalni ustanovitvi tovrstne sekcije smo se odločili, da s pomočjo vprašalnika zberemo predloge, stališča ter mnenja in se na podlagi zbranih odzivov opredelimo o ustanovitvi sekcije.
Na obširno adremo smo v začetku junija 2009 poslali kratek vprašalnik in komunikatorje zaprosili za mnenje, ali bi jih takšna oblika stanovskega povezovanja utegnila zanimati. Vprašalnik smo zastavili tako, da bi respondenti lahko s svojimi sugestijami v čim večji meri pripomogli k oblikovanju ciljev in dejavnosti sekcije. Obenem smo z odgovori želeli pridobiti podatke o dejanskih željah in potrebah po strokovnem udejstvovanju, ki bi jih lahko v kar največji meri realizirali v okviru nove sekcije.
Odziv kolegic in kolegov nas je navdušil, saj se je odzvalo kar 50 odstotkov vseh. Še pomembneje pa je, da je vseh 100 % odgovorilo, da bi podprlo ustanovitev sekcije komunikatorjev javnega sektorja znotraj Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Prepričani smo, da smo dobili zagotovilo in potrditev ocene, da učinkovit in transparenten javni sektor potrebuje tudi stanovsko združenje komunikatorjev.
Komunikatorji, ki so sodelovali v anketi, delujejo v različnih segmentih javnega sektorja. Dobra polovica respondentov tako prihaja z ministrstev in organov v sestavi, 15 odstotkov s področja lokalne samouprave, posamezniki pa iz Državnega zbora RS, Računskega sodišča RS, agencij, javnih zavodov, sindikatov, inštitutov in drugih državnih organov. Polovica vseh, ki so odgovorili, je včlanjena v Slovensko društvo za odnose z javnostmi.

V nadaljevanju so respondenti ocenili vpliv stanovskih združenj na različne elemente njihovega profesionalnega delovanja. Respondenti so imeli možnost, da pri vsakem od sedmih navedenih elementov stopnjo pomembnosti ocenijo med tremi kategorijami: ima velik vpliv, ima vpliv in nima vpliva. Med elementi, za katere se je izkazalo, da imajo velik vpliv prednjačijo možnosti za izobraževanja, izpopolnjevanja, in usposabljanja, na drugem mestu je dvigovanje kakovosti in strokovnosti dela članov, tretje in četrto mesto pa si delita pomen razvoja stroke ter sodelovanje z drugimi stanovskimi združenji. Prav tako se med vplivne elemente vštevajo mednarodno strokovno sodelovanje, boljše sodelovanje z drugimi stanovskimi združenji in doseganje boljših pogojev za posameznikovo delo v povezavi z razumevanjem dela komunikatorja s strani predpostavljenega.

Drugi ključen segment vprašalnika je bila prepoznava glavnih ciljev in namenov delovanja sekcije. Kot zelo pomembno so respondenti označili izmenjavo izkušenj in dobrih praks, pridobivanje specifičnih strokovnih znanj ter dvigovanje zavedanja o pomenu odnosov z javnostmi v javnem sektorju. Prav tako se med pomembne uvrščajo vpliv na oblikovanje vsebin društvenih dogodkov, med katere sodi tudi vsakoletna Slovenska konferenca za odnose z javnostmi, lažje doseganje skupnih interesov, možnost osebne strokovne uveljavitve in mreženje. 

Skoraj 80 odstotkov respondentov je pripravljenih aktivno sodelovati pri delovanju sekcije, malo manj kot polovica pa bi bila pripravljena sprejeti tudi katero od funkcij v sekciji. Veseli nas, da smo že z vprašalnikom pripomogli k ozaveščanju o delovanju PRSS, saj kar polovica ni bila seznanjena s podatkom, da imajo člani PRSS z ministrstev in občin polovično letno članarino.

Respondenti so na vprašalnik odgovarjali anonimno, dobra petina je bila moških, ostali vzorec pa predstavljajo ženske. Več kot 80 odstotkov je visoko izobraženih, na področju odnosov z javnostmi pa delajo v povprečju sedem let, seveda pa so tudi izjeme, med katere se uvrščata respondenta s kar 31 in 28 leti izkušenj. Od skupne dobe zaposlitve na področju odnosov z javnostmi pa je povprečna doba njihovega dela v javnem sektorju dve leti nižja in torej znaša pet let, seveda zopet z nekaterimi izjemami, ki kot komunikatorji javnega sektorja delujejo 10, 13 ali 15 let. Veseli nas, da so odgovarjali tudi tisti, ki imajo v javnem sektorju krajši staž, saj bodo lahko kot člani sekcije predstavili dobre prakse in izkušnje svojega dela v odnosih z javnostmi na drugih področjih, tisti, ki pa na to pot šele stopajo, pa bodo z mreženjem med stanovskimi kolegi lahko pridobili marsikakšen koristen nasvet in namig.

Javni sektor je bistveno širši pojem od javne uprave in zajema vse osebe javnega prava ter javna podjetja, ki opravljajo dejavnosti javnega pomena. Za lažje razumevanje je morda potrebno dodati, da gre za subjekte, katerih ustanovitelj ali večinski lastnik je država oziroma občina. V javni sektor se prav tako vštevajo vsi državni organi (državna uprava, zakonodajna veja, sodstvo, neodvisni državni organi, kot so Varuh človekovih pravic, Državna revizijska komisija, Ustavno sodišče, Informacijski pooblaščenec in Računsko sodišče...). Ne glede na to, ali gre za ministrstvo, agencijo, inštitut, fakulteto, sodišče, zdravstveni dom, bolnišnico, vrtec, gledališče, muzej ali javno podjetje, komunikatorji tega zelo širokega sektorja so prav tako zavezani k istim ciljem transparentnosti in upravljanja ugleda svoje organizacije ali institucije.

Prepričani smo, da bo Sekcija komunikatorjev v javnem sektorju pripomogla k izvajanju temeljnih ciljev in nalog, ki si jih je v statutu zadalo Slovensko društvo za odnose z javnostmi in med katere sodijo zagotavljanje vrhunske strokovnosti v odnosih z javnostmi, izmenjava izkušenj, strokovno usposabljanje, povezovanje članov društva in strokovnjakov odnosov z javnostmi, pa tudi vzpodbujanje ustvarjalnosti na področju stroke in uveljavljanje etike in etičnega kodeksa.

O nadaljnjih postopkih ustanavljanja Sekcije komunikatorjev v javnem sektorju vas bomo obveščali sproti.

Vsem sodelujočim se tudi na tem mestu zahvaljujemo za pomoč in dragoceni čas!

Pripravila:
mag. Nina Furman

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->