Pravilnik Prizma

Pravilnik o nominiranju in ocenjevanju programov za Prizmo


Pravilnik o nominiranju in ocenjevanju programov za Prizmo - nagrado Slovenskega društva za odnose z javnostmi za odličnost v praksi odnosov z javnostmi je na podlagi Statuta sprejela uprava Slovenskega društva za odnose z javnostmi na korespondenčni seji dne 16. marca 2022.

*** 

Pravilnik o nominiranju in ocenjevanju programov za Prizmo - nagrado Slovenskega društva za odnose z javnostmi za odličnost v praksi odnosov z javnostmi

1. člen: Splošne določbe

Prizma je nacionalna strokovna nagrada Slovenskega društva za odnose z javnostmi (v nadaljevanju društvo), ki jo društvo podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi z namenom:

 •     zbrati, izbrati in promovirati najboljše prakse odnosov z javnostmi v Sloveniji,
 •     promovirati učinkovitost in merljivost programov odnosov z javnostmi,
 •     izmenjevati znanje in izkušnje, ustvarjati banko društvenega znanja, ki bo na voljo vsem praktikom oz. članom društva

Nagrado lahko podeljuje društvo vsako leto, čas in kraj določi uprava društva.


2. člen: Objava razpisa za nagrado ter razpisni rok

Društvo za objavo razpisa uporablja različna orodja (spletne strani, oglaševanje, direktna pošta, …) vsakoletni razpis pa mora z namenom enakopravne dostopnosti do podatkov zadoščati vsaj sledečim kriterijem:

 •     razpis in razpisni pogoji so objavljeni na spletnih straneh društva,
 •     razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni, natančni razpisni rok se določi vsako leto posebej.

3. člen: Prijava del za nagrado
 

3.1. Za nagrado Prizma se upoštevajo komunikacijski programi s področja odnosov z javnostmi, ki so potekali v obdobju celotnega preteklega leta (torej razpis v letu 2022 velja za programe iz leta 2021 in tako dalje), razen če se uprava društva zaradi objektivnih razlogov odloči drugače. Pri tem sprememba pravilnika ni potrebna, zadosten je sklep uprave društva. Zajeti so lahko primeri, ki so se začeli kadarkoli v preteklosti, vendar se mora en del ključnih vsebin projekta zaključevati v navedenem obdobju.


3.2. Upoštevane bodo le prijave, skladne z razpisnimi pogoji in plačano prijavnino.
 

3.3. Komunikacijske programe in dela se prijavijo z obveznimi prilogami, ki so:    Prijavnica

(Priloga 1)

 • Opis primera (Priloga 2) - ne sme biti daljši od pet (5) strani, oziroma največ 10.000 znakov. Opisani primer je smiselno opremiti s čim več podatki, ki dokazujejo, v kolikšni meri so bili doseženizastavljeni cilji opisanega primera.
 • Kratek povzetek primera(Priloga 3)
 • opis ključnih sporočil opisanega primera, v največ 100 besedah (zajet naj bo opis problema/ciljev, strategija, doseženi rezultati itd.).
 • Kratka video predstavitev (največ 3 minute) – lahko je obliki predstavitvenega videa primera, lahko v obliki PPT video obliki, lahko v obliki zoom predstavitve prezentacije (s prezentatorjem) ali kakršnem koli drugem videu formatu, ki zajame glavne poudarke prijavljenega primera
 • Dokazi o izvedbi komunikacijskega programa so lahko: mesečna/letna komunikacijska strategija, objave v medijih, tiskovine, gradiva kot so TV, tiskani in radijski oglasi, plakati, spletne strani, drugo gradivo po lastni izbiri, ipd. Priloge morajo biti razumljive, berljive in dobro vidne. Dokazi so lahko pripravljeni tudi v obliki PPT prezentacije.

3.4. Prijave s prilogami in v obsegu iz 3. (tretjega) odstavka tega člena se predložijo izključno v elektronski obliki, in sicer prek elektronske pošte na naslov prss@piar.si (Zadeva: Prijava za Prizmo 2021).

Priporočljivo je, da so materiali poslani v obliki spletne povezave na wetransfer ali dropbox (oziroma podobne platforme za delitev) ali v obliki zip dokumenta. Video vsebine lahko posredujete kot povezavo na platforme za video vsebine (youtube, vevo), po želji z omejenim dostopom (geslo, zasebna povezava).


3.5. Slovensko društvo za odnose z javnostmi lahko razpolaga z informacijami, ki jih bodo prijavljeni kandidati navedli v prijavi, z namenom predstavitve kandidiranih programov in promocije nagrade Prizma; če prijavitelj ne želi, da se določena informacija posreduje javnosti, naj del, ki ga označuje kot poslovno skrivnost, jasno označi kot »zaupno, ni za objavo!«; te podatke člani žirije uporabijo le za namen ocene in jih v predstavitvah kasneje ne navajajo. Prijavnica ter Opis primera bosta v primeru zmage vedno objavljena najmanj na spletnih straneh ali družbenih kanalih društva.

3.6. Vsi prejeti materiali postanejo last društva, na kar prijavitelj pristane s prijavo na nagrado Prizma; društvo si pridržuje pravico za izdelavo potrebnih kopij za izobraževalne namene ter namene izmenjave znanj in izkušenj med člani društva ter ostalimi zainteresiranimi praktiki na področju odnosov z javnostmi, vendar se zavezuje, da bo pri tem dosledno navajalo vir in avtorje primerov, pri čemer moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem, materialne avtorske pravice pa se s prijavo za nagrado prenesejo na društvo. Društvo bo nosilca materialne avtorske pravice tudi zaprosilo za dovoljenje v primerih uporabe.


3.7. Vsi prijavljeni kandidati imajo pravico do pisnega obvestila o svoji uvrstitvi najkasneje v tednu dni po slovesni podelitvi.
 

3.8. Informacija o zmagovalcih se med člani žirije in odbora Prizma ter upravo društva zadrži kot informacija zaupnega značaja do novinarske konference oz. slovesne podelitve nagrade; z označitvijo »zaupno« se pred samo podelitvijo informacijo o zmagovalnih primerih posreduje le tistim, ki ta podatek potrebujejo za pripravo in izvedbo dogodka svečane podelitve nagrade. Vsi, ki prejmejo to informacijo, se s podpisom izjave o zaupnosti zavežejo k varovanju podatkov do razglasitve oz. novinarske konference.

4. člen: Kategorije nagrade Prizma

4.1. Komunikacijski programi in dela se razvrstijo v šest kategorij, in sicer:
A - programi internega komuniciranja
B - celoviti komunikacijski programi (integrirano komuniciranje, 360 stopinjski komunikacijski programi)
C - programi upravljanja sprememb (krizno komuniciranje, upravljanje tem itd.)
D - specifični komunikacijski programi (vladni odnosi, odnosi z mediji, lokalnimi skupnostmi, potrošniki, finančnimi javnostmi…)
E - programi trajnostnega delovanja (CSR projekti, ESG, trajnostno poročanje, itd.)
F - uporaba komunikacijskih veščin, komunikacijskih orodij in medijev (od internega glasila do aplikacije, od klasičnega komunikacijskega orodja do novega


4.2. Med vsemi prijavljenimi primeri odličnosti v odnosih z javnostmi lahko žirija, vendar le ob soglasni odločitvi vseh članov/i, podeli tudi posebno nagrado za izjemno prepoznavnost, učinkovitost in kreativnost (t. i. najboljši med najboljšimi).


4.3. Pri programih v kategorijah od A do vključno E so mišljeni celoviti komunikacijski programi, zato naj primeri opisujejo odnose z javnostmi (izdelčni odnosi z javnostmi, korporativni odnosi z javnostmi, integrirani in mednarodni odnosi) z izbranimi javnostmi (vladni in javni odnosi, odnosi z mediji, odnosi z zaposlenimi, odnosi s finančnimi javnostmi, odnosi z lokalnimi skupnostmi, odnosi s potrošniki in kupci, odnosi z drugimi javnostmi (razno) ali s kombinacijo posameznih javnosti).


4.4. Dela, prijavljena v kategoriji F, lahko utemeljujejo zgolj odličnost v rabi izbranega orodja komuniciranja (letno poročilo, spletna stran, družabni mediji, dogodek, novinarska konferenca, ipd.) do posameznih ciljnih javnosti, lahko so tudi del integriranega (celostnega) programa komuniciranja.

4.5. Prijavitelj obvezno prijavi delo v eno izmed razpisanih kategorij; če žirija oceni, da delo ni razvrščeno v pravo kategorijo, lahko kategorijo določi žirija sama in to dejstvo upošteva pri izbiri zmagovalca, kot je navedeno v 10. (desetem) odstavku 6. (šestega) člena tega pravilnika.


5. člen: Sestava žirije Prizma

5.1. Nosilec strokovnega ocenjevanja in izbiranja nagrajencev za nagrado za odličnost v praksi odnosov z javnostmi je žirija Prizma, ki ima do 7 članic/članov in predsednico/ka.

5.2. Predsednik/ca in člani/ce žirije so priznani strokovnjaki/praktiki z bogatimi izkušnjami na področju odnosov z javnostmi in/ali dobitniki nagrade Prizma in/ali akreditacije IABC-ABC; v žiriji so predstavniki agencij, profitnih in neprofitnih organizacij.

5.3. Predsednika/co in člane žirije Prizma imenuje uprava društva.

5.4. Člani žirije delujejo po tem Pravilniku in Kriterijih za ocenjevanje, ki so sestavni del tega Pravilnika.

6. člen: Kriteriji za ocenjevanje, nagrade


6.1. Slovensko društvo za odnose z javnostmi z nagrado Prizma nagrajuje najboljše komunikacijske projekte (predvsem celovite komunikacijske programe s področja odnosov z javnostmi in odličnost v rabi izbranega komunikacijskega orodja), opredeljene v 4. členu tega Pravilnika, izvedene v obdobju, opredeljenem v 1. (prvem) odstavku 3. (tretjega) člena Pravilnika.


6.2. Osnova za ocenjevanje prijavljenih del so Opisi primera (Priloga 2), Kratek povzetek primera (Priloga 3), prezentacija ter video predstavitev ter Dokazi o izvedbi komunikacijskega programa, opredeljeni v 3. (tretjem) odstavku 3. (tretje) točke tega Pravilnika.

6.3. Žirija ocenjuje pet ocenjevalnih sklopov, opredeljenih v Kriterijih za ocenjevanje primerov (v nadaljevanju Kriteriji) in sicer:

 •     opredeljen problem oz. priložnost,
 •     raziskovanje,
 •     komunikacijska strategija/načrt, ciljne skupine,
 •     izvedba komunikacijskih aktivnosti,
 •     ocena uspešnosti programa.

6.4. Vsak ocenjevalni sklop je ocenjen z oceno od 1 do 5, kjer posamezna ocena pomeni: 1 - slabo/neustrezno, 2 - zadovoljivo, 3 - dobro/povprečno, 4 – zelo dobro, 5 – odlično. Vsak sklop tako prinaša enakovredno število točk, to je vsak po največ 5 točk, skupno je maksimalno število točk 25.
 

6.5. Rezultati ocenjevanja morajo biti predstavljeni v povprečni oceni vseh ocenjevalcev za posamezen prijavljen primer.


6.6. Člani žirije točke za ocenjevalne primere vnesejo v Ocenjevalni list (ime člana žirije, naziv (številka) primera, kategorija, število točk po posameznih sklopih, komentarji…) ki je sestavni del Kriterijev.


6.7. Če je član žirije dobil v ocenjevanje delo, ki ga je pripravila organizacija, za katero dela ali če bi njegovo ocenjevanje utegnilo biti pristransko zaradi drugih razlogov, tega dela ne sme ocenjevati in velja načelo samoizločitve – v tem primeru se računa povprečna ocena za primer iz preostalih ocen članov žirije. V primeru, da se mora izločiti več kot 1 član žirije za primer, člane žirije nadomesti neodvisni ali nadomestni član/ina, ki ga/jo imenuje uprava društva.

6.8. Število zahtevanih točk za nagrade določi žirija po razporeditvi ocen.

6.9. Žirija izbere po en najboljši komunikacijski primer v vsaki kategoriji; če imata dva prijavljena primera v isti kategoriji enako število točk, je zmagovalni tisti primer med njima, kateremu je predsednik/ca žirije dodelil večje število točk.


6.10. Zmagovalni kandidati bodo imeli priložnost predstaviti svoje primere na spletnih straneh društva in v reviji Piar na kvadrat.

6.11. Zmagovalnim primerom Prizme bo PRSS v primeru prijave primera na Zlato pero (Golden Quill Award) povrnilo polovico stroškov prijavnine v eno kategorijo omenjenega tekmovanja.

6.12. Nagrade bodo podeljene na enem od letnih dogodkov društva, ki ga bo izbrala uprava društva.

6.13. Žirija ni dolžna podeliti nagrad v vseh razpisanih kategorijah; lahko se v skladu s tem pravilnikom in Kriteriji za ocenjevanje, ki so sestavni del tega Pravilnika, odloči, da nagrade ne bo podelila.

6.14. Primeri, ki v skupnem seštevku v posamezni kategoriji zberejo največ točk, so zmagovalci nagrade za posamezno kategorijo Prizma.

6.15. Žirija bo izmed vseh prijavljenih primerov, skladno s številom točk, izbrala šest (6) primerov, ki jih bodo njihovi avtorji lahko predstavili na posebnih dogodkih društva (npr. konferenca SKOJ).

6.16. Vse informacije, ki bodo označene kot zaupne narave, bo žirija tako tudi obravnavala.


6.16. Zbirnemu poročilu o ocenjevanju primerov, ki ga podpišejo predsednik/ca in vsi člani žirije, se priložijo ocenjevalni listi vseh članov žirije; celotno gradivo se hrani v arhivu društva.


6.17 Žirija lahko po lastni presoji podeli tudi posebno nagrado primeru, ki je med vsemi prijavljenimi še posebej izstopal - Posebno nagrado Prizma za izjemno prepoznavnost, učinkovitost in kreativnost.

7. člen: Upoštevanje prijav, izločitev iz ocenjevanja, pritožbe in pobude


7.1. Žirija bo upoštevala vse prijave, skladne z razpisnimi pogoji, navedenimi v 3. členu tega Pravilnika in Kodeksom etike društva, dostopnim na spletnih straneh društva.

7.2. Žirija bo izločila iz ocenjevanja vse primere:


 •     ki ne bodo pravočasno prispeli, oziroma bodo pripravljeni v nasprotju s 3. (tretjo) točko 3. (tretjega) člena tega pravilni
 •     ki ne bodo vsebovali čitljivega gradiva (vsi teksti obrazložitve morajo biti natipkani, vse priloge pa
 •     skenirane),
 •     kjer ne bo načrta, jasno opredeljenih ciljev in obrazložitve, kako je konkretna izvedena aktivnost vplivala na uresničevanje zastavljenih ciljev,
 •     kjer opisana uspešnost programa ne bo opremljena z opisom načina merjenja le-te oz. z referencami,
 •     ali iz drugega razloga, zaradi katerega žirija odloči o izločitvi (ki pa ga ob predaji ocene utemelji).

7.3. Žirija ni dolžna podati obrazložitve za izločitev primera.7.4. Žirija bo delovala strokovno in etično, skladno s poklicno integriteto posameznih članov ter s pogoji, ki jih opredeljujeta Kodeks etike društva in ta Pravilnik.7.5. Odločitev žirije je dokončna.


8. člen: Končne določbe

8.1. Ta Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi uprava društva.

8.2. Ta Pravilnik ureja vse bistvene elemente nagrad Prizma - ocenjevanja odličnosti komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi.

8.3. Bistvene vsebinske spremembe tega Pravilnika se vnesejo le po predhodni potrditvi uprave društva.


Tina Cipot, predsednica uprave PRSS

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->